ورود به سايت
 صفحه اصلی   اخبار    خدمات    ارتباط با ما  

 جستجو..::آزمایش های اورژانس::..يكشنبه , 7 شهريور 1395
 Albumin
 ALT
 Alkaline Phosphatase
 Bilirubin, Total, Direct & Neonatal
 BhCG
 Calcium, Total
 Calcium, Ionized
 CK, Total
 CK-MB Mass
 Creatinine
 Electrolytes (Na, K, Cl, CO2)
 GGT
 Glucose
 HbsAg (dialysis patients only)
  HIV,
 Ketones
 Lactate
 LDH
 Lipase
 Magnesium
 Myoglobin
 Osmolality
 Phosphate
 Pseudocholinesterase
 Total Protein
 Triglycerides
 Triglycerides, Neonatal
 Troponin T
 Troponin I
 Urea
 Urate
 
    Digoxin
     Lithium
     Phenobarbital
     Phenytoin (Dilantin)
    Primidone
      Valproate
 
 CSF - Glucose, Protein, Lactate
 Cervicovaginal secretion -
    Fluids - pH, Specific Gravity
 
           
 
 Bilirubin
 Creatinine, random
 Electrolytes
 Myoglobin (qualitative)
 Osmolality
 Pregnancy test
 Reducing Substances
 Urinalysis
 
 
 CBC
 Hgb/Hct
 PT, INR
 APTT
 Fibrinogen
 Bleeding time (requires approval)
 Sickling test
    D-Dimer
 Closure Time
 G6PD
 APT
 Monotest
 ّFluids,Cell count
 
 Gram stain
 Malarial Smear
 
 
Blood Group & Rh
Blood Cross Match

 

 کاربر گرامی

فرم فوق فعال نمی باشد

 

Copyright 2008 by Day Hospital Laboratory Powered By Satrap